ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
จริยธรรมการวิจัยในคน

ตารางฝึกอบรม / สัมมนา
<< 2564 - กันยายน >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\bkm\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\bkm\poll.php on line 40
  • home»
  • เกี่ยวกับสำนักฯ»
  • ประวัติความเป็นมา»

ประวัติความเป็นมา

สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดตั้งโดยคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1648/2556  ลงวันที่ 10 กันยายน 2556

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการพัฒนาบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของกรมที่สนองนโยบายการเป็นหน่วยงานด้านกำหนดกฎเกณฑ์การบริหารทางด้านสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority) ของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับองค์ความรู้และข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริหารสิทธิประโยชน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร โดยให้ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 398/2553 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2553  และคำสั่งทบทวนบทบาทหน้าที่ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 722/2553  ลงวันที่ 16 กันยายน 2553