header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news755.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news754.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news753.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news750.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news749.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • กฏระเบียบข้อบังคับ»
 • แนวปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์»

แนวปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • การกรอกข้อมูลในสัญญาการยืมเงินราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ►  PerformanceReport.pdf 

   

 • การกรอกข้อมูลในแบบ 8708 (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ►  PerformanceReport.pdf 

 • หลักเกณฑ์การยืมเงินราชการและการเบิกจ่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ส่วนกลาง)

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ►  PerformanceReport.pdf 

 • ซ้กซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ►  PerformanceReport.pdf 

 • ซ้กซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ►  PerformanceReport.pdf 

 • ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ►  PerformanceReport.pdf 

 • การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ GFMIS

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ►  PerformanceReport.pdf