header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news365.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news364.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news363.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news357.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news355.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 62


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • กฏระเบียบข้อบังคับ»
 • กฎ ระเบียบการตรวจสอบ »

กฎ ระเบียบการตรวจสอบ

 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 2546.pdf 
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 2544.pdf 
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิก 20160427014936.pdf 
 • มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 456223.pdf  จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ.pdf 
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 67 วันที่ 21 สิงหาคม 2544 CurrentLiability2544.pdf 
 • ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 - 02010424_956.pdf 

   

   

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปี2526 12.pdf 
 • เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาและนำเงินส่งคลัง 11625611022.pdf 
 • ที่ กค 0408.2/ว 366 ลว 7 ตุลาคม 2554 เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 0408236672554.pdf