header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news396.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news395.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news394.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news393.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news392.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 62


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

เอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 110

https://goo.gl/hRBwZz

 

เอกสาร :: page 4.1_4.3.pdf