header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news395.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news394.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news393.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news392.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news391.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 62


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   ไฟล์แผนพัฒนางานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     

ไฟล์แบบ คำอธิบาย และตัวอย่าง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

      ไฟล์แนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน     

   ของส่วนราชการด้วยตนเอง  

 

กค0408.4/32476 ลว 3 ตุลาคม 2557

   เรื่อง โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

เอกสาร :: แผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน ปี58.doc