header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news434.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news433.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news429.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news427.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news423.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 63


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวสารจากกลุ่มตรวจสอบภายใน»

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62

เอกสาร :: 200225621441.pdf