header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news621.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news620.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news616.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news612.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news611.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 64


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564