header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news504.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news501.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news500.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news499.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news471.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 63


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเลขานุการกรม