header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news542.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news530.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news516.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news514.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news511.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 64


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป