header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news730.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news713.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news712.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news698.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news697.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558

Organizational Knowledge

6. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สตง

 

เอกสาร  : http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/files/2.pdf

              http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/files/3.pdf

              http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/files/4.pdf

              http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/files/5.pdf

              http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/files/6.pdf

              http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/files/7.pdf

              http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/files/8.pdf