header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news730.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news713.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news712.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news698.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news697.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558

KM กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมถ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) โดยกำหนดองค์ความรู้ที่จะนำมาทำแผนการจัดความรู้ เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาต่อเนื่องของหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมถ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) โดยกำหนดองค์ความรู้ที่จะนำมาทำแผนการจัดความรู้ เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาต่อเนื่องของหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

 

คุณอรอนงค์ ยกย่องกุล แจ้งวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ/ดำเนินการ การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

          การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ข้อ 39  วรรคแรก (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) แต่ปัจจุบันเพิ่มวงเงินราคาไม่เกิน 500,000 บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กพว) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กพว) 0421.3/ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  ซึ่งมีวิธีปฏิบัติและขั้นตอน  ดังนี้

วิธีปฏิบัติ

          การสั่งซื้อ ต้องเข้าไปจัดทำโครงการจัดซื้อแต่ละครั้งในระบบ e-GP หากไม่ทำ ระบบ GFMIS จะไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากต้องไปผูกกับระบบ GFMIS  ส่วนวิธีการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในลูกบอลทั้ง 8 ลูก โดยวิธีตกลงราคา และมีหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.4/ว 263  ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 แจ้งว่าสามารถข้ามขั้นตอนระบบ e-GP ในลูกบอลลูกที่ 1 - 2 ได้(ดำเนินการโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ) เพื่อร่นระยะเวลา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวสามารถดำเนินการจัดทำภายในหน่วยงานได้

การกำหนดค่าปรับในสัญญา/ใบสั่งซื้อ

          - ค่าปรับสำหรับการซื้อ เท่ากับร้อยละ 0.01-0.2 ของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการซื้อ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ สำรวจความต้องการซื้อพัสดุ โดยเขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซื้อพัสดุ และรวบรวมให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ   เมื่ออนุมัติแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบันทึกรายงานขอซื้อตามระเบียบ ข้อ 27  ขั้นตอนที่ 2 ให้เสนอรายงานนั้นเพื่อขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             1.   เหตุผล/ความจำเป็นที่ต้องการซื้อ

             2.   รายละเอียดพัสดุที่ซื้อ

             3.   ราคามาตรฐาน ราคากลาง หรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ  หากราคาเกินกว่าราคากลางกำหนด ต้องใส่เหตุผลที่ต้องซื้อ

             4.   ระบุวงเงินที่จะซื้อหรือวงเงินประมาณการว่าจะซื้อในครั้งนั้น

             5.   กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นเสร็จสิ้น  โดยระบุเป็นจำนวนวัน

             6.   วิธีจัดซื้อ พร้อมเหตุผลที่ต้องการซื้อด้วยวิธีนั้น

             7.   ข้อเสนออื่นๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ

          สำหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ คนหนึ่งที่มิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ 

          ขั้นตอนที่ 3 ระเบียบพัสดุฯ (ข้อ 29)  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อตามรายงาน ข้อ 27 เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ดำเนินการติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง  การซื้อการจ้างครั้งนั้นหากราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะมีหรือไม่มีใบเสนอราคาก็ได้  แต่ถ้าราคาเกิน 10,000 บาท ต้องแนบใบเสนอราคา

          ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ออกใบสั่งซื้อภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และเรียกผู้ขายเข้ามารับใบสั่งซื้อ  ใบสั่งซื้อระบุวันที่ส่งมอบพัสดุ และผู้ขายต้องส่งมอบไม่เกินวันที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

 

การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาต่อเนื่องของหน่วยงานโดยวิธีตกลงราคา  ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

              1. ก่อนการดำเนินการจ้างเหมาบริการ ต้องทำหนังสือขออนุมัติในหลักการการจ้างเหมาบริการต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่จะจ้าง เช่น ต้องการจ้างผู้รับจ้างคนเดิมเนื่องจากเคยปฏิบัติงานในรายละเอียดงานที่ต้องการจ้างอยู่แล้ว และเสนอเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้นๆ โดยเสนอผ่านฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมของทุกปี

              2. เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ดำเนินการจัดหา/เรียกผู้เสนอราคาเพื่อยื่นใบเสนอราคา (จัดหาก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสัญญาเดิมจะสิ้นสุด)

              3. ทำหนังสือขออนุมัติจ้างและเรียกผู้รับจ้างทำสัญญาข้อตกลงในการจ้าง  โดยจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา

              4. ในสัญญาข้อตกลง ต้องมีรายละเอียด  ดังนี้

                         4.1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

                         4.2 รายละเอียดของงานที่จ้าง

                         4.3 วงเงินที่จะจ้างในครั้งนี้

                         4.4 กำหนดเวลาที่ต้องการจ้าง

              5. เมื่อทำสัญญาข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

              6. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน หรือส่งมอบงานอย่างน้อยร้อยละ 75 ของงานในเดือนนั้นๆ

              7. ตรวจรับงานจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

              8. ดำเนินการเบิกจ่าย

           การจ้างต้องติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง ก่อนลงนามในใบสั่งจ้าง โดยคำนวณในอัตราพันละ 1 บาท เศษของจำนวนเงินที่ไม่ถึง 1,000 บาทให้คำนวณเท่ากับ 1,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การกำหนดค่าปรับในสัญญา/ใบสั่งจ้าง ดังนี้

ค่าปรับสำหรับงานจัดจ้าง เท่ากับร้อยละ 0.01-0.1 ของค่าปรับทั้งหมด โดยกำหนดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท