header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news730.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news713.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news712.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news698.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news697.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558

KM กลุ่มตรวจสอบภายใน

KM กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  KM ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เกี่ยวกับกรณีศึกษา ที่ได้พูดไว้ในที่ประชุมกรมฯ

การประชุมราชการ

การประชุมราชการ หมายถึง  การประชุมในเนื้องานที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการ

    - ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน

    - ประชุมชี้แจงแนวทางการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

    - ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ

    - การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

    - ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ขั้นตอนการจัดประชุม

•  กลุ่มหรือฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดประชุม ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการขออนุมัติจัดประชุม โดยระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องจัดประชุม หรือหัวข้อที่จะจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ 

   ที่จะจัดประชุมพร้อมวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

•  เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดประชุมแล้ว ให้ทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบวาระการประชุม

•  จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ผู้เข้าประชุมทุกคน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

 

ขั้นตอนการเบิกจ่าย

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพื่อสรุปวงเงินค่าใช้จ่ายการจัดประชุม

• ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการขออนุมัติ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

  ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน   ประกอบการเบิกจ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

• หนังสือขออนุมัติให้จัดประชุม

• หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม

• หลักฐานการจ่ายเงิน ตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน

• เอกสารรับรองการจัดประชุมและจำนวนผู้เข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม

• เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โดยไม่จำเป็นต้องแนบลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้)

 

อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

รายการ

สถานที่ราชการ

สถานที่เอกชน

ค่าอาหาร

มื้อละไม่เกิน 80 บาทต่อคน

-มื้อเดียวไม่เกิน 400 บาทต่อคน

-2 มื้อไม่เกิน  600  บาทต่อคน

-ครบทุกมื้อไม่เกิน 800 บาทต่อคน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

มื้อละไม่เกิน 35 บาทต่อคน

-มื้อละไม่เกิน  50  บาทต่อคน

ค่าเช่าห้องประชุม

ไม่เกิน  2,000 บาทต่อวัน

ไม่เกิน  10,000 บาทต่อวัน

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่