header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news755.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news754.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news753.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news750.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news749.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
 • ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ»

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย