header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news755.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news754.peg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news753.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news750.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news749.png
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ»

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

วิสัยทัศน์เป็นองค์กรการตรวจสอบตามมาตรฐานสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ : 1. ให้บริการความเชื่อมั่นด้วยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  เพื่อนำมาประเมินผลกระบวนการ  บริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลที่ดีขององค์การ 

2. ให้คำปรึกษาด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและออกแบบกระบวนการปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาความรู้ของบุคลากร  เพิ่มประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านบริหารจัดการ  กระบวนการภายใน และนำเทคโนโลยีมาใช้

เป้าหมายบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  บริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการ  มีการจัดการให้กระบวนงานภายใน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสายงาน  ได้รับความพึงพอใจในการบริการ  ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ\