Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2561

Declaration of Management
with Honesty Intent
of 2018

     
ผู้อำนวยการศูนย์
ประวัติศูนย์
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2561
วิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก

ผังงานบริการ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
คำรับรอง
ติดต่อเรา
e-Report
การจัดการความรู้(KM)
คลังความรู้
ผังเว็บไซต์
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
กลุ่มงานยา
กลุ่มงานอาหาร
กลุ่มงานพิษวิทยา
กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
   
 
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้(KM)

 
  ชื่อเรื่อง:: สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี-1 ในทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี ในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี 2554 ? 2558
 
  รายละเอียด

บทคัดย่อ


               การระบาดเชื้อเอชไอวียังคงเป็นปัญหาทั่วโลก  ประเทศไทยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเอดส์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ให้สำเร็จภายในปี 2559 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกประเทศไทยร้อยละ2.1 การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 1 ในเด็กอายุน้อยกว่า 18 เดือนเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยให้เด็กเข้าสู่โปรแกรมการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 ได้ทำการศึกษาอัตราการติดเชื้อเอชไอวี 1 ในเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ ด้วยวิธีพีซีอาร์เพื่อประเมินสถานการณ์การติดเชื้อ ทั้งหมด 899 ตัวอย่าง ระหว่างปี 2554–2558 จำนวน 146,277,122,198 และ 156 ตัวอย่าง  ผลบวกจำนวน 2,2,2,5,1 ตัวอย่าง จาก 12 ราย   อัตราการติดเชื้อร้อยละ1.4, 0.7,1.6, 2.5 และ 0.6 ตามลำดับ 5 ตัวอย่างมีประวัติการได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งแม่และลูก  2 ตัวอย่างได้รับยาเฉพาะลูก  3 ตัวอย่างไม่ได้รับยาต้านทั้งคู่ และอีก 2 ตัวอย่างไม่มีประวัติ  ตัวอย่างที่ให้ผลลบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 มีประวัติการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งแม่และลูก ผลการศึกษาทำให้ทราบอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศและผู้ป่วยมีโอกาสในการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก, พีซีอาร์, ยาต้านไวรัส

 

http://www.dmsc.moph.go.th/WEBphitsanulok/pdf/HIVPoster.pdf

  ปี 2559

 

          หน้าหลัก | ข้อมูลศูนย์ |  บริการต่างๆ | ข้อเสนอแนะ |  แบบสำรวจออนไลน์  |  ดาวน์โหลดเอกสาร

Version    
www.facebook.com/rmsc.phitsanulok
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2 พิษณุโลก
567 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055-322824-26 0 5532 2824-6 121,117