สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2562 การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตีพิมพ์

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เรื่อง การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตีพิมพ์

โดย นางวิชชุดา จริยะพันธ์

สามารถ download เอกสารได้ที่

https://dmsccloud.dmsc.moph.go.th/dmscqrcode/filemanager/201903/147_20190306095238.pdf

 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 

http://www3.dmsc.moph.go.th/s/bc77f

 

ผู้ได้รับของสมนาคุณจากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หมายเลข 0033

สามารถรับได้ที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 7 

โทร 99358

 
ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40