สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2562 แนวทางการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา

บรรยาย เรื่อง แนวทางการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา

โดย นางเพ็ญศรี รอดมา

https://dmsccloud.dmsc.moph.go.th/dmscqrcode/index.php?r=doc/detail&id=104

สามารถรับฟังสัมมนาย้อนหลังได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=HScYo4cqrik

 

 

ผู้ได้รับของสมนาคุณจากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หมายเลข 0090

สามารถรับได้ที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 7 

โทร 99358

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40