สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • เกี่ยวกับสำนักฯ»
  • โครงสร้างสำนักฯ»

โครงสร้างสำนักฯ

 

โครงสร้างสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 


นางเดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
 หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

 

 

นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ด้านจุลชีววิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)    
  นางกนกพร อธิสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

 

นายสุธน วงษ์ชีรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
  นางวิชชุดา  จริยะพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ด้านชีววิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

 

 

นายอภิวัฏ ธวัชสิน
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ด้านพิษวิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
 
นางสาวมาลินี จิตตกาน์พิชย์
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายนิธิภัทร เนียมสอาด
นักจัดการงานทั่วไป
99358
 

นางสาวประสาน จุลวงษ์
นักวิชาการเผยแพร่
99662

 

นางกาญจน์ชนก นาคชำนาญ
เจ้าพนักงานธุรการ
99363
  นายอนุชิต บุญกิตติวศิน
เจ้าพนักงานธุรการ
99365

 

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40