สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office

เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

เลือกภาษา Thai English

  • home»
  • เกี่ยวกับสำนักฯ»
  • ประวัติความเป็นมา»

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้การบริหารวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเห็นควรจัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

๑. ให้จัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๒ อาคาร ๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
๒. ให้สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
     ๒.๑  ให้คำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกอง และบุคลากรอื่นๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ๒.๒  ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ๒.๓  เป็นผู้จัดการ การจัดการความรู้ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ๒.๔  เป็นแหล่งข้อมูลผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ
     ๒.๕  ดำเนินงานพัฒนาระบบและกระบวนการจัดทำวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริหารจัดการด้านบรรณาธิการ
     ๒.๖  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.   ด้านบริหารจัดการ
     ๓.๑  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาต่างๆ ปฏิบัติงานในสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ๓.๒  ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน เป็นหัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ๓.๓  ให้สำนักงานเลขานุการกรมสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๖๔๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งสำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\MSTO\th\poll.php on line 40